ܐܒܐ ܢܘܐܝܠ ܓܘܪܓܝܣ: ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܡܢ ܡܪܝܐ، ܕܐܢܐ ܒܪܟܼܫܐ ܒܟܗܢܘܬܝ ܐܢܝ 29 ܫܢܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ ܠܩܡܐ

ܟܗܢܘܬܐ ܐܨܪܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܚܕܐ ܪܫܐ، ܠܐ ܒܫܘܠܛܢܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ

ܫܠܡܐ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠܟܘܢ

ܐܕܝܘ ܐܝܠܐ ܥܐܕܐ ܕܓܠܝܢܗ ܕܡܪܢ ܕܓܠܝܠܗ ܝܫܘܥ ܓܝܢܗ ܩܕܡ ܬܠܬܐ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ ܕܝܗ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܛܒܘܪ ܕܝܠܝ: ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ (ܦܛܪܘܣ) ܘܝܥܩܘܒ ܘܐܚܘܢܗ ܝܘܚܢܢ.

ܫܘܕ ܩܪܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ (17܆  )

ܘܒܬܪ ܐܫܬܐ ܝܘܡܬܐ ܢܒܠܗ ܝܫܘܥ ܠܟܐܦܐ ܘܠܝܥܩܘܒ ܘܠܝܘܚܢܢ ܐܚܘܢܗ ܡܘܣܩܠܝ ܠܛܘܪܐ ܪܡܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ ܘܡܫܚܠܦܠܗ ܝܫܘܥ ܩܕܡܝܗܝܢ ܘܡܒܗܪܗ ܦܪܨܘܦܗ ܡܘܟ ܫܡܫܐ ܓ̰ܠܗ ܚܘܪܝ ܡܘܟܼ ܒܗܪܐ ܘܦܫܠܗ ܚܙܝܐ ܛܠܝܗܝܢ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ ܟܘܕ ܡܚܟܘܝܐ ܥܡܗ ܘܡܓ̰ܘܒܠܗ ܟܐܦܐ ܘܐܡܪ ܬܐ ܝܫܘܥ ܡܪܝ ܫܦܝܪܬܐ ܝܠܐ ܛܘܒܬܐ ܝܠܐ ܕܗܘܟ ܠܚܐ ܘܐܢ ܥܓܒܠܠܘܟ ܒܕ ܥܒܕܘܟ ܬܠܬ ܩܘܦܪܢܝܬܐ ܚܕܐ ܛܠܘܟ ܘܚܕܐ ܬܐ ܡܘܫܐ ܘܚܪܬܐ ܬܐ ܐܠܝܐ ܘܟܘܕ ܐܗܘ ܡܚܟܘܐ ܗܘܝܠܐ ܚܕ ܥܢܢܐ ܒܗܘܪܬܐ ܩܡܠܐ ܐܠܝܗܝܢ ܘܩܠܐ ܗܘܝܠܝ ܡܢ ܕܐܝ ܥܢܢܐ ܘܟܐܡܪ ܐܕܝ ܠܗ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܕܒܓܘܗ ܥܓܒܠܝܠܝ ܐܠܗ ܫܡܘܥܘ ܘܟܕ ܫܡܥܠܝ ܬܠܡܝܕܐ ܢܦܠܝ ܥܠ ܦܬܘܬܝܗܝܢ ܘܙܕܥܝܠܝ ܟܒܝܪܐ ܘܩܪܘܒܠܗ ܠܓܝܒܝܗ ܠܘܬܝܗܢ ܩܪܘܠܗ ܐܠܝܗܝܢ ܝܫܘܥ ܘܩܪܠܗ ܘܐܡܪ ܩܘܡܘ ܠܐ ܙܕܥܘܬܘܢ ܡܘܪܡܠܝ ܥܝܢܝܗܢ ܘܠܐܢܫܐ ܠܐ ܚܙܝܠܝ ܐܠܐ ܠܝܫܘܥ ܒܠܚܘܕܝܗ

ܐܚܢܘܬܝ ܘܚܬܘܬܝ، ܓܠܝܠܗ ܝܫܘܥ ܓܝܢܗ ܛܠܝ ܟܘܕ ܩܒܠܝ ܕܪܓܼܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܘܟܼ ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܡܩܕܡ 29 ܫܢܐ ܒܓܘ ܒܓܼܕܕ ܥܪܩ، ܣܒܒ ܟܘܕ ܓܗܐ ܡܩܪܒܼ ܟܗܢܐ ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܡܕܒܚܹܗ ܡܕܒܚܐ ܕܡܪܝܐ، ܓܠܝܐ ܚܩܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܟܫܡܥܘܟܼ ܗܘ ܩܠܐ ܒܣܝܡܐ ܕܟܝܬܝ ܡܢ ܒܒܗ ܕܝܠܗ ܒܫܡܝܐ: ܗܐܕܝܠܝ ܒܪܘܢܝ ܚܒܝܒܐ ܒܪܘܢܝ ܥܙܝܙܐ ܐܠܗ ܫܡܥܘ، ܘܟܗܢܐ ܓܪܓ ܕܡܨܬ ܒܟܠ ܐܝܟܼܠܬܐ ܕܓܼܡ ܘܗܫܝܪܘܬܐ ܥܠ ܩܠܐ ܕܝܫܘܥ ܘܒܣ، ܕܝܠܗ ܐܠܗܢ، ܡܪܢ، ܡܠܟܢ، ܘܦܪܘܩܢ ܘܫܘܩܐ ܕܚܛܗܝܢ ܕܝܟܼ ܟܡܨܠܘܟܼ ܒܛܟܼܣܢ ܟܠܕܝܐ.

ܐܚܢܘܬܝ ܐܢܐ ܐܝܘܢ ܠܟܼܐ (ܗܪܟܐ) ܡܚܟܘܐ ܥܠ ܕܪܓܼܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܐܨܝܪܐ (ܡܪܛܒܬ) ܚܕܐ ܪܫܐ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܣܒܒ ܟܘܕ ܩܒܠ ܐܢܫܐ ܕܪܓܼܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܩܕܡ ܟܠ ܡܢܕܝ ܓܪܟ ܕܗܘܐ ܐܨܝܪܐ ܓܝܢܗ ܒܡܪܢ ܒܓܝܢܗ ܘܠܐ ܒܐܢܫܐ ܚܪܝܢܐ ܘܠܝܘܢ ܡܚܟܘܐ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܐܨܪܬܐ ܒܓܘ ܫܘܬܐܣܐ (ܡܘܣܣܐ) ܕܪܫܢܐ ܕܐܝ ܥܕܬܐ ܕܗܘܝܐ.

ܠܗܕܝ ܐܝܘܢ ܒܫܪܘܟܼܐ ܥܡܘܟܼܘܢ ܒܗܕܝ ܦܝܕܝܘ ܟܪܝܐ ܘܐܢܐ ܡܙܝܘܚܐ ܒ 29 ܫܢܐ ܡܢ ܣܝܡܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܒܥܐܕܐ ܕܓܠܝܢܐ 6 ܒܛܒܚ ܐܒ 1989

ܟܗܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܠܗ ܩܪܝܬܐ ܕܥܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܡܫܡܥܬܐ ܛܥܐ ܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܪܟܼܫܐ ܣܝܪ ܥܡ ܝܫܘܥ، ܘܦܨܚܘܬܝ ܐܝܠܗ ܕܝܘܢ ܛܥܝܢܐ ܣܒܪܬܗ ܒܫܪܬܗ ܡܘܓ̰ܒ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܛܒܘܩܐ ܡܚܟܝܬܗ ܕܐܡܪܗ: ܥܒܕܘܢ ܗܕܝ ܬܐ ܬܘܟܼܪܘܢܝ، ܘܟܠ ܡܢ ܕܐܟܼܠ ܡܢ ܦܓܼܪܝ ܘܫܬܐ ܡܢ ܕܡܝ ܒܗܘܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܬܐ ܐܒܕ

ܫܟܝܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܘܢ ܡܟܡܘܠܐ ܟܗܢܘܬܝ ܘܛܥܝܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܘܟ ܐܝ ܟܗܢܐ ܘܐܬܝ ܟܠ ܚܩܘܩ ܚܩܘܬܐ ܬܕ ܡܟܪܙܘܟܼ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ، ܗܡ ܕܝܗܒܼܘܟܼ ܟܠܝ ܐ̄ܪܙܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܫܒܥܐ، ܥܡ ܐܢܐ ܕܝܘܢ ܐܕܝܘ ܝܘܡܐ، ܠܝܘܢ ܪܒܝܛܐ ܒܓ̰ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܡܘܟ ܫܘܬܐܣܐ ܡܘܐܣܣܐ ܘܠܐ ܚܬܐ ܡܘܟܼ ܕܚܟܡܐ ܟܡܚܫܒܼܝ ܬܐ ܐܢܫܐ، ܕܝܘܢ ܡܢܬܡܝ ܥܠ ܥܕܵܬܵܐ ܦܪܘܛܝ̈ܐ (أنا لا انتمي الى اي الكنيسة)، ܟܘܕ ܟܡܩܕܫܢ- ܟܘܕ ܚܕܒܫܒܐ- ܥܡ ܐܚܘܢܝ ܩܫܐ ܦܝܬܪ ܠܘܪܢܣ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܠܘܬܪܢ، ܕܝܠܐ ܒܐܝܓ̰ܪ، ܝܥܢܝ ܟܝܗܒܘܟ ܟܪܝܐ، ܟܕܦ̇ܥܘܟ ܐܝܓܐܪ.

 ܟܗܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܩܒܠܝ ܟܫܘܩܠܝ ܕܗܘܢ ܡܚܝܕܐ ܥܡ ܟܠ ܟܗܢܐ ܒܥܕܬܐ ܕܝܫܘܥ، ܣܒܒ ܐܝܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܬܐ ܓܝܢܗ ܘܠܝܠܐ ܥܕܬܐ ܕܐܝ ܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫܐ ܚܪܝܢܐ، ܠܐܢܗܘ ܢܝܫܢ ܓܼܐܝܐ ܕܝܢ ܐܝܠܗ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܘܠܐܬ ܬܐ ܐܢܫܹܐ، ܕܗܘܟ ܐܡܝܢܝܢ ܥܠ ܫܠܝܚܘܬܢ ܪܣܐܠܬܢ،  ܘܬܟܝܠܝ ܥܠ ܕܡܪܝܐ ܥܡ ܟܠ ܨ̇ܥܦ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܓܘܢ.

ܘܒܚܘܬܡܐ، ܛܠܒܢ ܨܠܘܬܘܟܼܘܢ ܐܚܢܘܬܝ ܘܚܬܘܬܝ، ܘܐܠܗܐ ܡܒܪܟܼ ܠܟܼܘܢ ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܒܐ ܘܒܪܘܢܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

ܫܠܡܐ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܟܠܟܘܢ

 

شلاما د مَريا إمّـد كـُـلـّـوخـُـن

إديو إيلِ إيـدا د ﮔِـليانا د مارن دِ ﮔـْـليلِ إيشوع ﮔـيانِه قم طلاتا مِن تلميذه دِيّـيه إلـّـد طورا طابور ، ديلِ شمعـون كـيـﭘا- ﭘـطرس، وْ يعـقـوب ، وْ أخونِه يوحَـنـّـن .

شُـد قارن إيـونـﮔاليون د مارن إيشوع مشيحا مِن كاروزوتا د مار متي (17 )

وْ باثر إشتا يومِ نوبـلّ إيشوع لـْـكـيـﭘا وْ ليعـقـوب وْ ليوحَـنـّـن أخـونِه موسقـلِه لطورا راما بلخـودَيهي وْ مْشُخـلِـﭘـْـلِه إيشوع قامَي وْ مُـبْهـره ﭘَـرصوﭘـه مُخ شمشا وْ جُـلّـِه خْـويرَي مُخ بَهـرا وْ ﭘـشلِيه خِـزي طالـيهي موشِ وْ إيليا كـُـد مَحكـويي عـمه وْ مْجـوبلي كـيـﭘا وْ ميرِ تا إيشوع : ماري شـﭘـرتيلا طوتايلا د هاوخ لخّا ، وْ إن عاجـبلوخ بد أودِخ تِـلـّـث قـوﭘْـرَنياتا ، خـذا طالوخ وْ خـذا تا موشِ وْ خِـرتا تا إيليا . وْ كـُـد آوو مَحكـوي هْـويلا خـذا عَـنانا بَهـورتا قِـملا إلّايهي وْ قالا هْـويلِ مِن أي عَـنانا وْ كـيمر : آذي بْـروني حَـبّـيوا دِ بْـﮔاوِه عجـبليلي إلـّـيه شموءو ، وْ كـُـد شمعـليه تلميذيه نْـﭘـلـّـيه إلـّـد ﭘـتواتيه وْ زديليه كـبـيرا وْ قـرولِ لـْـﮔـيـبـيه لـْواثيه وْ قـرولِ إليه ايشوع وْ قـريلِ وْ ميـرِ : قـومو لا زدؤوتــُـن ، مورملي إينيه وْ لا ناشا لا خـزيلي إلّا لإيشوع بلخـوده .

أخـنواتي وْ خـتواتي ، ﮔـلـيلِ إيشوع گـيانِه طالي ، كـُـد قـبلي درغا د كهـنـوتا مُخ آذي يوما مقم ٢٩ شني بْـﮔـو بغـدد- عـراق ، سبب كـُـد ﮔـها مَقـرو كهـنا قـوربانا قـديشا إلـّـد مذبحا ، مذبحا د مريا ، ﮔـليا حـقـوتا د إيشوع مشيحا ، وْ كـْـشَـموخ أو قالا بَسيما د كـيتي مِن بابِه ديلي بشميا : آذيلي بْـروني حَـبـيوا بروني عـزيزا إلـّه شموءو . وْ كهنا ﮔـرَگ د مَصِت بكل إيخـلتا د غم ، وْ هِـشياروتا ، إلـّـد قالا د إيشوع وْ بس ، ديلي آلاهن ، مارن ، ملكـن ، وْ پاروقـن ، وْ شَـواقا د خـطياتن ، دخ د كِمصالوخ بْـطقسن كـلدايا.

أخـنواتي ، آنا إيون لخا محكـوي ، إلـّـد درغا دكهـنوتا ، ديلي إصيرا ــ مرتبط ــ خا ريشا بـيشوع مشيحا ، مسبب كـُـد قابل ناشا درغا دكهـنوتا ، مقم كـُـل مندي ، ﮔـرَگ د هاوي إصيرا ﮔـيانِه بمارن بـﮔـيانِه ، وْ لا بناشا خِـنا . وْ ليوِن محكـوي إلـّـد كهـنوتا د هـويا إصيرتا بْـﮔـو ــ مؤسسة ــ د ريشاني د أي عـيتا د هـويا .

لآذي إيون بْـشَـروكِ إمّوخـُـن بآذي ﭬـيديو كِـريا وْ آنا مْـزَيوحِ ب 29 شني مِن سيامايذا د كهـنوتا بعـيدا د ﮔـليانا 6 بطبّخ اب 1989

كهـنوتا دمشيحا إيلا قـريتا ( دعـوة ) مِن آلاها ، وْ مَشمعـتا ( طاعة ) تا مشيحا ، وْ رخاشا ( السير ) إمّـد إيشوع ، وْ ﭘـصخـوتي إيلا ، ديون طئينا سورته بشارته بموجـب كـتاوا قـديشا وْ مطبوقي محكـيته د ميري : أوودو آذي تا تِـخـروني ، وْ كل مَن داخل مِن ﭘَـغـري وْ شاتي مِن دِمي بْهاويلِ خايي د عالم تا أبد.

شْـكـيرا آلاها ، إيوِن مْكمولِ كهـنوتي وْ طئينا إيـونـﮔاليون قـديشا مُخ أي كهنا د إتي كـُـل ــ حـقـوق ــ حـقـوثا تـد مَكـرزوخ بْإيونـﮔاليون قـديشا ، هم د ياووخ كـُـليه رازاواتا د عـيتا شوعا ، إمّـد أنا – ديون إديو يوما- ليون ربـيطا بْـﭼـو شُـلطانا عـيتانايا ، مُخ مؤسسة ، وْ لا حتى مُخ خكما كـمَخِـشـوي تا ناشِ ، ديوِن منـتمي إلـّـد عـيتاثا ﭘـروطايي (أنـتمي إلى الكـنيسة الـﭘـروتستانـتية .. أنا لا أنـتمي إلى أية كـنيسة ) . كـُـد كِـمقـدشن – كـُـد خوشابا- إمّـد أخـوني قاشا ﭘـيتر لورنس بْعـيتا د مار يوحَـنـّـن د لوثرن ، ديلا بإيجار ، يعـني كـيووخ كِـريي كـدفعـوخ إيجار .

كهـنوتا دِ مشيحا دِ قـبلـّي كـشوقالي د هاوِن مْحـيدا إمّـد كل كهنا بعـيتا د إيشوع ، سبب إيله عـيته ، تا ﮔـيانِه ، وْ ليلا عـيتا د أي ﭘـرصوﭘا ، ناشا خِـنا . لأنه نيشن ــ غاية ــ دِيّان إيلِ يشوع مشيحا ، لا وَلاءات تا ناشا ، د هاوخ أمينين إلـّـد شليحـوتن- رسالتـنا ــ وْ تـْـكـيلِ إلـّـد مَريا إمّـد كـُـل ضعـف وْ مْحـيلوتا د إيث بْـﮔاون . وْ بْخـوتاما ، كـطلبن صلاواتوخـُـن أخـنواتي وْ خـتواتي وْ آلاها مْبارخـلوخـُـن ، بشما دِ تليثايوثا قـديشتا بابا وْ برونا وْ روحا د قذـوشا لعلمين آمين .