ܦܝܕܝܘ: ܛܠܒܬܐ ܕܫܘܩܢܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܢ ܐܒܐ ܢܘܐܝܠ ܓܘܪܓܝܣ ܘܐܒܐ ܦܝܬܪ ܠܘܪܢܣ ܠܛܒܘܬܢܘܬܗ ܡܪܝ ܠܘܝܣ ܣܟܘ ܘܠܡܗܘܝܡܢܐ، ܐܠܐ ܠܐ ܦܫܠܐ ܩܒܠܬܐ ܡܢ ܒܪܗ

Add Comment أضف تعليق

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *