ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܓ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܒܝܕ ܩܫܐ ܢܘܐܝܠ ܓܘܪܓܝܣ

ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܝܗ ܚܙܝܪܢ ܒ̈̇ܝܕ ـ ܣܢ ܕܝܝܟܘ

ܝܘܡܐ ܕܒܒܘܬܐ ܘܡܗܢܘܝܐ ܟܠܝ ܒܒܘܬܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܒܒܐ ܕܡܪܥܝܬܐ

ܡܫܪܠܢ ܒܗܕܝ ܚܕܒܫܒܐ ܒܫܒܘܥܐ ܚܕܬܐ ܡܘܓ̰ܒ ܣܘܪܓܕܐ ܕܛܟܣܢ ܟܠܕܝܐ ܩܪܘܟܼܠܗ ܒܫܒܘܥܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ.

ܕܒܬܪ ܫܪܝܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܥܠ ܫܠܝܚ̈ܐ ܒܥܠܝܬܐ ܕܨܗܝܘܢ ܕܝܟ ܦܫܘܠܗ ܡܘܥܕܐ ܡܢ ܝܫܘܥ ܕܦܝܫܝܼ ܗ̄ܘܐ ܒܐܘܪܫܠܝܡ ܗܘܠ ܡܫܕܪ ܛܠܝܗܝܢ ܦܪܩܠܛܝܐ ܕܗܘܐ ܥܡܝܗܝܢ ܘܡܬܟܼܪܝ ܟܠ ܡܐ ܐܝܡܪ ܗ̄ܘܐ ܠܗ ܡܠܦܢܝܗܝܢ ܬܕ ܡܒܫܪܝ ܟܠܝ ܥܡܡ̈ܐ ܒܥܠܡܐ.

ܠܗܕܝ ܐܘܪܫܠܝܡ ܐܝܘܐ ܕܘܟܬܐ ܕܫܪܝܬܐ، ܡܢ ܬܡܐ ܡܫܘܪܠܝ ܒܪܒܘܙܐ ܠܐܬܪܘܬܐ ܘܣܗܡܐ ܕܐܬܪܘܬܢ ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܡܕܢܚܐ ܕܢܗܪܐ ܕܦܪܬ، ܐܝܘܐ ܬܪܐ ܡܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܕܡܪܢ ܕܝܠܝ: ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܘܡܪܝ ܐܲܕܲܝ، ܕܐܕܝܘ ܐܝܠܗ ܕܘܟܼܪܢܗ، ܐܲܕܲܝ ܐܝܠܗ ܬܼܕܝ، ܬܼܕܘܣ، ܝܗܘܕܐ (ܫܫܠܬܐ ܕܫܡܢ̈ܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܠܝܠܲܝ ܟܠܝ ܚܐ ܠܘܬ ܐܘܢܛܠܘܣܛܹܐ).

ܗܠܒܕ ܠܐ ܡܢܫܘܟܼ ܕܐ̄ܢܫܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܣܓܼܕܠܝ ܬܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܘܐ ܡܓܼܘܫ̈ܐ ܐܬܝܹܐ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܕܐܘܪܫܠܝܡ ܕܝܠܗ ܒܒܠ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ.

ܒܣ ܥܕܬܐ ܕܝܫܘܥ ܕܟܡܒܵܢܹܠܗ̇ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܗܘܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܕܝܹܗ، ܕܸܗܵܘܹܠܲܝ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܪܥܘܝܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܝܕ ܛܠܝܗܝܢ ܝܗܒܠ ܠܹܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܵܪܝ ܘܐܣܪܝܼ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ، ܘܟܠܲܝ ܫܠܝܚ̈ܐ ܡܚܝܕܹܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ، ܘܟܠܝ ܐܦܣܩܘܦܹܐ ܐܝܠܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ.ܟܠ ܚܐ ܒܓܘ ܡܪܥܝܬܗ، ܕܝܠܵܗ̇ ܦܪܝܫܬܐ ܛܠܹܗ ܒܫܡܐ، ܘܠܐ ܓܒܵܪܹܐ ܒܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ ܕܠܐ ܗܘܠܝ ܡܪܥܝܬܐ ܘܐܦ ܕܐܢ ܗܘܝܐ ܬܐ ܐܝܩܪܐ ܠܗܕܝ ܥܕܬܵܢ ܐܝܠܝ ܫܠܝܚܲܝܬܵܐ.

ܥܕܬܢ ܟܠܕܝܬܐ ܕܒܒܠ ܣܢܓܪܐ ܕܝܗ ܐܝܠܗ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܒܣ ܗܘ ܡܛܠܗ ܠܗܢܕܘ ܡܪܝ ܐܕܝ ܐܝܘܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܩ ܘܬܠܡܝܕܗ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܢܚܬܠܗ ܠܬܝܡܢܐ ܘܡܛܘܠܗ ܠܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܗܘ ܙܒܼܢܐ ܕܝܘܐ ܣܠܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ ܕܝܠܝ ܕܗܐ ܚܘܕܪܢܐ ܕܒܓܕܕ ܗܕܝ ܩܘܕܫܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܦܝܫ ܡܩܘܕܫܐ ܒܟܠ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܐܝܠܗ ܬܚܘܬ ܫܡܐ ܕܡܪܝ ܐܕܝ ܘܡܪܝ ܡܐܪܝ ܛܘܒܢ̈ܐ ܡܬܠܡܕܢ̈ܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܝܠܗ ܗܘ ܒܫ ܥܬܝܩܐ ܡܢ ܟܠܝ ܩܘܕܫ̈ܐ ܕܝܠܝ ܦܝܫܐ ܒܥܕܵܬܵܐ ܘܐܝܠܗ ܩܘܕܫܐ ܒܹܚܵܝܹܐ ܒܝܕ ܐܝܠܗ ܡܘܦܠܚܐ ܒܥܕܬܢ.

ܠܗܕܝ ܗܝܡܢܘܬܢ ܡܫܚܝܬܐ ܐܝܠܗ ܡܢ ܕܪܐ ܩܕܡܝܐ، ܘܐܝܬܠܗ ܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܐܠܢ ܡܢ ܩܛܠܐ ܗܓܓܬܐ ܘܥܪܩܬܐ ܛ̈̇ܠܡܝܐ ܘܦܲܦܘܼܟܘܼܬܼܵܐ ܗܘܠ ܗܕܝ ܕܩܝܩܐ ܒܐܬܪܢ ܐܨܠܝܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܘܐܕܝܘ ܝܘܡܐ ܡܐ ܕܝܠܗ ܒܒܪܝܐ ܬܡܐ ܐܝܘܟ ܚܙܝܗ ܡܢ ܙܒܢܐ ܝܪܝܟܼܐ ܘܐܬܢ ܢܣܝܢܐ ܘܡܗܝܪܘܬܐ ܒܓܘܗ. ܠܗܕܝ ܐܝܘܟ ܠܟܐ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܒܪܝܟܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܘܒܗܕܝ ܡܕܝܢܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܘܚܠܝܬܐ ܕܣܢ ܕܝܝܓܘ. ܘܐܢܐ ܚܐ ܡܢ ܓܝܢܝ ܐܝܘܢ ܦܨܝܚܐ ܒܚܝܐ ܕܝܘܢ ܒܚܝܐ ܠܟܐ ܚܹܪܐ ܘܐܸܬܠܝܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܸܓܝܵܢܵܐ ܘܗܵܢܵܐ ܐܬܪܐ ܓܸܡܚܵܡܹܐ ܙܸܕܩܹܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܬܚܘܬ ܩܢܘܢܵܐ ܘܢܡܘܣܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܘܫܟܝܪܐ ܐܠܗܐ ܐܠܦ̈ܐ ܓܗܬܐ ܠܗܕܝ ܢܥܡܐ. ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܐ̄ܡܪܹܗ: ܐܢ ܡܗܓܓܝܠܘܟܘܢ ܡܢ ܗܕܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܪܩܘܢ ܠܚܪܬܐ. ܠܝܠܗ ܡܝܪܐ ܕܐܢ ܫܘܩܘܬܢ ܐܬܪܘܟܼܘܢ ܒܗܘܬܘܢ ܡܪ ܓܗܢܐ، ܘܠܝܒܐ ܓ̰ܘ ܓܘܢܚܐ ܫܘܩܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܘܬ ܒܓܘܗ ܐܗܠ ܐܠܕܼܡܐاهل الذمةܘܐܡܪܢ سورة الفاتحة بعيتا.ܐܚܘܢܢ ܐܒܪܡ ܫܘܩܠܗ ܐܘܪ ܕܟܠܕܝܐ، ܝܫܘܥ ܘܡܪܝܡ ܘܡܪܝ ܝܘܣܦ ܥܪܩܠܝ ܠܡܨܪܝܢ. ܒܡܕܡ ܡܐ ܚܵܝܸܢܬܘܬܼܵܐ ܐܝܒܐ ܕܝܘܟ ܗܪܟܐ ܘܝܠܕܘܟܘܢ ܗܘܝܹܐ ܗܪܟܐ ܘܦܫܠܢ ܡܘܐܛܢ ܕܗܕܐ ܐܬܪܐ.

 ܒܣ ܫܘܕ ܡܨܝܬܘܟ ܐܠܕ ܥܘܢܝܬܐ ܕܣܗܕܐ ܕܨܦܪܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܕܟܡܪܵܐ:ܐܬܪܐ ܘܐܬܪܐ ܫܢܝܬܘܢ. ܡܢ ܡܵܪܟܼܘܿܢ ܠܐ ܫܲܢܝܬܘܿܢ. ܘܟܠ ܐܬܪܐ ܕܲܥܒܲܪܬܘܿܢ ܒܹܗ. ܣܝܼܡܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܣܵܡܬܘܿܢ ܒܹܗ. ܫܟܝܪܐ ܐܠܗܐ ܐܝܘܟ ܠܟܐ ܢܛܝܪܐ ܗܝܡܢܘܬܢ ܡܫܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܐܪܝܐ ܒܓܘ ܥܕܬܢ ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܠܕܝܐ ܕܒܒܠ. ܘܛܠܒܘܟ ܬܐ ܟܠܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܠܝ ܒܥܘܩܢ̈ܐ ܫܪܝܐ ܘܪܘܚܵܢܵܐ.

ܐܚܢܘܬܝ ܚܬܘܬܝ: ܒܣ ܡܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܗܘܠܢ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܠܟܐ ܒܐܡܪܝܟܐ؟ ܐܝܬ ܥܹܕܬܵܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܠܬܝܢܝܬܐ ܝܐ ܥܕܵܬܵܐ ܚܪ̈ܝܢܐ. ܡܐ ܦ̇ܪܸܩ. ܕܐܢ ܗܲܘܝܵܘܐ ܒܣ ܟܠܝܬܐ ܐܠܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܐܝܒܢ ܕܐܙܠܢ ܠܐܝ ܥܕܬܐ ܕܟܒܘܟ. ܡܐ ܠܐ ܟܒܝܪܐ ܐ̄ܢܫܐ ܟܡܪܝ ܡܐ ܫܘܚܠܦܐ – ܦ̇ܪܩ ܘܡܐ ܐܝܬܼ؟ ܟܠܢ ܐܝܘܟ ܣܘܪ̈ܝܐ ܒܡܥܢܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܟܒܝܪܐ ܐܝܠܝ ܒܐܙܠܐ. ܠܗܕܝ ܬܐ ܡܗܐ ܐܬܠܢ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ؟ ܟܠܝܬܐ ܠܵܗ̇ ܐܠܕ ܠܫܢܐ ܟܠܕܝܐ، ܐܝܒܐ ܐ̄ܢܫܐ ܕܡܦܫܩ ܠܗ ܛܟܣܐ ܠܬܝܢܝܐ ܐܠܕ ܠܫܢܐ ܟܠܕܝܐ. ܡܐ ܠܐ ܟܼܟܡܐ ܡܢ ܐ̄ܢܫܐ ܟܒܝ ܠܫܵܢܵܐ ܢܘܟܼܪܝܵܐ؟ ܒܣ ܐܚܢ̄ܬܘܢ ܐ̄ܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܝܘܬܘܢ ܐܬܝܹܐ ܠܟܐ ܬܐ ܡܗܐ ܒܥܠܘܟܘܢ ܕܗܵܘܹܐ ܗ̄ܘܵܐ ܠܘܟܘܢ ܥܕܬܐ؟ ܐܟܝܕ ܟܝܙܘܼܬܸܢ ܗ̄ܘܵܐ ܠܥܕܵܬܵܐ ܕܝܘܐ ܩܪܝܼܒܹܐ ܐܠܟܼܘܢ ܡܩܕܡ ܩܫܐ ܦܛܪܘܣ ܟܬܘܠܐ ܕܐܬܝܘ ܗ̄ܘܵܐ ܐܠܗܐ ܡܚܣܐ ܠܗ، ܘܒܵܢܹܝܘܵܐ ܗܕܝ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܕܐܕܝܘ ܝܘܡܐ ܐܝܠܵܗ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ.ܟܚܪܬܐ ܫܘܐܠܐ ܐܝܠܗ: ܬܐ ܡܗܐ ܐܬܠܢ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܠܟܐ ܒܐܡܪܝܟܐ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܒܣܢ ܕܝܝܟܘ؟

ܦܘܢܝܐ ܐܝܠܗ ܒܚܐ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܥܕܵܬܵܐ ܡܕܸܢܚܵܝܹ̈ܐ ܕܝܠܹܗ ܩܢܘܢܐ: ܟܚ. ܒܢܕ ܐ: ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܝܠܹܗ ܝܲܪܬܘܼܬܼܵܐ ܛܲܟܣܲܝܬܐ ܘܬܹܐܘܿܠܘܿܓܲܝܬܐ ܘܪܘܼܚܵܢܲܝܬܐ ܘܡܬܲܟܒܲܪܢܵܐ ܒܓܘ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܝܟܲܢܝܵܘܼܬܼܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܲܝܬܐ،ܡܲܝܕܥܵܐ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܦܪܝܫܬܐ ܬܕ ܚܵܗܲܝ ܒܓܵܘܲܗ̇ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܟܠ ܥܕܬܵܐ ܕܐܸܬܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܓܝܵܢܵܝܵܐ.

ܒܢܕ ܒ: ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܕܝܠܝ ܒܗܕܝ ܐܝܠܲܝ ܐܸܬܹܐ ܡܢ ܬܲܩܠܝܼܕ ܐܪܡܢܝܐ ܘܐܣܓܢܕܪܝܐ ܘܐܢܛܝܟܼܝܐ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܝܐ ܘܟܠܕܝܐ.

Canon 28 – §1. A rite is the liturgical, theological, spiritual anddisciplinary patrimony, culture and circumstances of history of a distinct people, by which its own manner of living the faith is manifested in each Church sui iuris.

مجموعة القوانين الكنائس الشرقية. الباب الثاني: الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي والطقوس

ق. 28.البند 1 – الطقس هو التُراث الليتورجي واللاهوتي والروحي والتنظيمي المتّسم بثقافة الشعوب وظروفها التاريخية، ويُعبّر عنه بالطريقة الخاصة التي تعيش بها الإيمان كل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي.

البند 2 – الطقوس المعنيّة في هذه المجموعة، هي المنحدرة من التقليد الأرمني والإسكندري والأنطاكي والقسطنطيني والكلداني، ما لم يتضح غير ذلك.

ܠܗܕܝ ܡܝܟ ܥܡܐ ܟܠܕܝܐ ܐܬܢ ܬܫܥܝܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܡܕܝܼܢܝܬܐ، ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܟܫܘܩܠܝ ܕܢܛܪܢ ܘܡܚܡܢ ܝܪܬܘܬܝ ܠܐ ܕܡܵܦܸܫܪܵܠܝܼ ܒܥܡܡܹ̈ܐ ܚܪ̈ܢܐ

ܒܚܘܬܡܐ ܕܗܘܟ ܐܦ ܐܚܢܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܒܗܢܐ ܐܬܪܐ ܒܪܝܟܐ ܕܝܟ ܡܸܪܵܐ ܥܘܢܝܬܐ ܒܣܗܕܐ ܕܝܘܟܼ ܣܝܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܢܘܟ ܡܕܝܢܬܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܒܠ ܚܕܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ، ܕܝܠܗ ܥܕܬܢ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܒܒܠ ܘܥܡܐ ܕܐܝܬ ܒܓܘܗ̇ ܘܟܠܐ ܝܪܬܘܬܐ ܕܐܝܼܒܵܐ.