ܫܢ̄ܬܐ ܒܪܝܟܼܬܐ ܘܚܕܬܐ ܠܐܘܡܬܢ ܟܠܕܝܬܐ

ܐܟܝܬܘ 7317

ܗܘܼܢܵܝܵܐ ܬܵܐ ܟܠܹܐ ܥܲܡܲܢ ܒܢܲܝ ܐܘܼܡܬܲܢ ܟܲܠܕܲܝܬܵܐ ܒܐܲܪܒܲܥܦܸܢܝܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠܡܵܐ ܘܡܼܢ ܟܠܲܝ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܵܐ ܒܪܹܫܵܐ ܕܫܲܢ̄ܬܲܢ ܒܪܝܼܟܼܬܵܐ ܫܵܢ̄ܬܼܵܐ ـ ܐܲܟܝܼܬܘܿ 7317، ܐܸܬܠ̄ܢ ܣܲܒܼܪܵܐ ـ ܐܡܘܼܕ ܕܗܲܘܝܵܐ ܗܘܲܝܬܼܵܐ ܕܸܩܝܲܡܬܵܐ ܚܲܝܠܲܢܬܵܐ ܒܵܬܸܪ ܡܵܐ ܕܸܡܛܹܠܲܢ ܐܸܠܹܗ ܒܗܵܕܹܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐ.

ܥܸܕܵܢܵܐ ܐ̄ܝܼܠܵܗ ܕܢܵܦܸܣ ܐܲܪܝܵܐ ܕܒܵܒܸܠ ܡܼܢ ܫܸܢܬܹܗ ܕܐܝܼܬܼ ܒܟ̇ܠ ܚܵܐ ܘܚܕܵܐ ܡܸܢܲܢ ܘܢܵܚܸܬܼ ܠܡܲܝܕܲܢ ܕܫܲܪܹܐ ܕܸܫܪܵܪܵܐ ܘܲܚܩܘܼܬܼܵܐ ܕܪܲܟܼܫܘܿܟܼ ܘܡܵܛܘܿܟܼ ܠܡܹܐܢܵܐ، ܘܐܲܣܪܘܿܟܼ ܓܝܵܢܲܢ ܒܸܚܕܵܕܹܐ  ܫܵܬܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܐܘܣܝܼܝܹܵܐ ܕܗܘܼܝܘܼܬܲܢ ܘܠܸܫܵܢܲܢ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܗܵܘܹܒܲܢ ܕܚܵܗܘܿܟܼ ܥܲܕ ܐܲܬܝܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܲܡܪܘܿܟܼ ܒܓܘܿ ܒܵܒܸܠ ܘܐܸܠܵܐ ܗܹܕܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܸܠܲܢ ܕܒܵܢܘܿܟܼ ܒܵܒܸܠ ܚܲܕܬܵܐ ܒܕܘܼܟܬܼܵܐ ܕܝܼܘܿܟܼ ܡܦܝܼܕܹܐ ܘܒܸܥܡܵܪܵܐ ܘܠܵܐ ܢܵܫܘܿܟܼ ܡܼܢ ܛܠܵܒܵܐ ܙܸܕܩܲܢ ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܡܕܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܡܘܼܟܼ ܝܲܠܘܼܕܹܐ ܕܸܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܒܹܚܵܝܹ̈ܐ.

ܟ̇ܠ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܘܐܲܟܝܼܬܘܿ ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܥܲܠ ܟ̇ܠܲܢ.

ܩܵܫܵܐ ܢܘܼܐܹܝܠ ܓܘܼܪܓܝܼܣ

ܟܲܗܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܕܡܲܪܝܵܐ ܠܥܠܡ

ܘܣܸܥܬܼܵܐ ܕܐܵܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ