ܐܵܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ

3ܐܵܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ

لوكو

ܐܵܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ

ܗܝ ܬܲܢܲܝܬܼܵܐ ܚܠܝܼܬܼܵܐ ܥܠ ܠܸܫܵܢܝܼ

ܘܗܘܼ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܚܸܠܝܵܐ ܠܸܟܝܵܢܝܼ

ܘܗܘܼܝܘܼܬܼܵܐ ܟ̇ܠܲܝ ܐܲܡܝܼܪ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝ̈ܐ

ܫܠܵܡܵܐ!

ܒܫܲܝܢܵܐ ܒܓܵܘܲܟܼܘܿܢ ܒܓܘܿ ܒܲܝܬܲܢ ܘܒܲܝܬܲܘܟܼܘܿܢ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ـ ܐܵܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ـ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܬܦܲܩܬܵܐ ܦܵܬܼܵܐ ܕܲܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܘܣܵܝܘܿܡܹ̈ܐ ܟܲܠܕܵܝܹܐ ܘܚܸܪ̄ܢܹܐ ܒܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢܝܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠܡܵܐ܀

ܐܵܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܐܝܼܠܹܗ ܛܲܪܦܵܐ ܕܟ̇ܠ ܕܐܵܡܸܪ ܐܵܢܵܐ ܐ̄ܝܼܘܸܢ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܘܟܲܠܕܲܝܬܼܵܐ ܒܫܘܼܗܵܪܵܐ ܘܸܒܪܹܫܵܐ ܥܸܠܝܵܐ، ܘܛܥ̄ܝܼܢܵܐ ܗܵܕܹܐ ܗܘܼܝܘܼܬܼܵܐ ܐܲܨܠܲܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܫܲܢ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܬܵܐ ܗܘܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܹܪܵܐ ܡܗܘܼܝܸܡܢܵܐ ܘܠܸܒܵܢܵܐ ܘܡܚܲܡܝܵܢܵܐ ܕܝܲܪܬܘܼܬܹܗ ܘܡܘܼܠܟܵܢܹܗ ܘܐܲܨܠܹܗ ܘܫܪܵܪܹܗ ܘܙܸܕܩܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܠܵܐ ܘܙܘܼܟܼܠ، ܘܸܪܟܼܝܼܫܵܐ ܠܩܵܕ̄ܡܵܐ ܒܚܲܛܵܐ ܓܸܠܝܵܐ ܐܸܠܸܕ ܘܲܥܕܹܐ ܬܼܒܝܼܬܹܐ ܕܚܵܝܹܐ܀

ܦܵܬܼܵܐ ܐܵܢܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܦܵܬܼܵܐ ܕܐܲܡܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐܲܡܝܼܪܵܬܼܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܟܲܠܕܲܝܬܼܵܐ، ܝܵܠܹܕ̄ܐ ܕܕܲܥܬܼܝܼܕ ܕܥܲܡܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܕܒܵܒ-ܐܹܝܠ (ܒܵܒܸܠ) ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܘܸܡܫܲܡܲܗܬܵܐ. ܐܲܪܥܵܐ ܕܛܵܒܼܵܬܼܵܐ ܘܡܲܪܕܘܵܬܼܵܐ ܘܚܲܟܝܼܡܹܐ، ܡܲܘܸܛܢܵܐ ܕܒܵܒܵܘܵܬܼܵܐ ܘܕܸܢܒܼܝܹܐ ܘܣܲܗܕܹܐ، ܪܸܡܙܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ ܘܡܕܝܼܢܲܝܬܼܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܘܢܝܼܫܲܢ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀

ܒܫܲܝܢܵܐ ܒܓܵܘܲܟܼܘܿܢ ܬܲܕ ܡܫܲܪܟܘܼܬܼܘܼܢ ܥܸܡܲܢ ܒܸܦܪܵܣܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܸܫܪܵܪܵܐ ܘܚܲܒܪܵܐ ܕܚܲܩܘܼܬܼܵܐ، ܕܝܼܠܲܝ ܪܘܼܫܡܲܢ ܒܕܵܝܡܘܼܬܼܵܐ ܡܚܘܼܝܕܹܐ ܒܸܨܦܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܝܼܬܼܵܐ ܘܢܝܼܚ̇ܘܬܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܬܲܟܼܡܲܠܵܬܼܵܐ܀